சூழ்நிலைக்கேற்ப தன்னை
மாற்றிக்கொள்பவர்களே
வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறார்கள்.

- பெர்னாட்ஷா