பெரும் சாதனை செய்வதற்கு
மூன்று நிலைகளை கடந்தாக வேண்டும்.
அவை ஏளனம், எதிர்ப்பு, அங்கீகாரம்.

-விவேகானந்தர்