உரையாடல் என்பது அறிவு பூர்வமான பரிவர்த்தனை;
தர்க்கம் செய்வது அறியாமையின் பரிவர்த்தனை.

- பில் கோல்ட்