தனக்குப் பின்னால் ஓடி வரும்
குதிரையைப் பார்த்து
சந்தோசப்படும் குதிரை
பந்தயத்தில் ஜெயிக்காது.

- அரேபிய பழமொழி