புன்னகையின் வழியாகவும் அழுகையின் வழியாகவும்
நாம் பல பாடங்களை கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம்.
அனுபவம் ஒன்று தான் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்.

- விவேகானந்தர்