நான் எதிலும் தோற்பதேயில்லை
ஒன்று வெற்றி கொள்கின்றேன்
இல்லை கற்றுக் கொள்கின்றேன்.