தேவையான இடத்தில
முற்றுப்புள்ளி வைக்கா விட்டால்
வார்த்தையும் வாழ்க்கையும்
அர்த்தமில்லாமல் போய்விடும்.