உங்களின் நேற்றைய தோல்விக்கான
காரணங்களை நீங்கள் கண்டறியாவிட்டால்
நாளைய வெற்றியை நோக்கி உங்களால்
ஓர் அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது.