பரம எதிரியாக இருந்தாலும்
நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கும்போது
பார்க்கத் தவறாதே.

- கண்ணதாசன்