எல்லாமும் அழிவதை பார்த்துக் கொண்டே
தன் வாழ்வு மட்டும் நிலையானது
என்று எண்ணி மனித மனம்
துன்பத்துக்கு ஆளாகிறது.

- புத்தர்