குழந்தையாய் பிறந்து வளர்ந்து
சிறுவனாகி வாலிபனாய் மகிழும் நாம்
வயது முதிர்ந்து இறப்பதை விரும்புவதில்லை .

- புத்தர்