நம்முடைய உள்ளத்திலே 
விருப்பு விரைவில் மாறுவதுபோல் 
வெறுப்பு விரைவில் மாறுவதில்லை.

- டாக்டர் மு.வ