பணம்  நல்லது தான். தேவையானது தான்.
பணத்தால் வாங்கக்கூடிய பொருள்களை 
வைத்திருப்பதும் நல்லது தான்.
அதுபோலவே பணத்தால் வாங்க முடியாத 
பொருள் எதனையும் இழந்து விட்டோமா 
என்று அடிக்கடி சரி பார்த்துக் கொள்வதும் 
நல்லது தான்.

- லாரிமல்