தாய் மொழிகளுக்கு 
உரிய உன்னத ஸ்தானத்தை 
கொடுக்காத எந்தக் கல்வித் திட்டமும்  
கல்விப் பிரச்சினையின் விளிம்பைக் கூடத்  
தொடத் தகுதியற்றதாகும்.

- மகாத்மா காந்தி