இயன்றவரை 
தமிழே பேசுவேன்;
தமிழே எழுதுவேன்;
சிந்தனை செய்வது 
தமிழிலே செய்வேன்.

- பாரதியார்