இளைஞர்களைத் தாக்க 
பிசாசுகள் பயன்படுத்தும் 
முதல் ஆயுதம் 
மது.

- செயின்ட் ஜெரோம்