தேசங்களின் தலைவிதி  
அவை நடத்தும் போர்களால் 
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

- பிராஸ் எஸ். பிளாக்