அதிகார போதைக்கு 
நண்பர்கள் கிடையாது;
பொறாமைக்கு 
ஓய்வு கிடையாது.

-சீனப் பழமொழி