சிந்திக்காமல் பேசுவது 
குறி வைக்காமல் சுடுவதற்கு 
ஒப்பாகும்.

- டச்சு பழமொழி