அரைக் காசுக்கு அறுத்த மூக்கு 
ஆயிரம் பொன் கொடுத்தாலும் ஒட்டாது.

- தமிழ் பழமொழி