பல அரசுகளின் நிழல்களை
தமது குடைநிழலின் கீழ் 
கொண்டு வரும் வலிமை பெற்றவர்கள் உழவர்கள்.

- திருவள்ளுவர்