உலகை நம்பாதீர்கள்.
உங்களை நம்புங்கள்.
வெற்றி பெறுவீர்கள்.

- அகஸ்டின்