நெருப்பில் இழந்ததை 
சாம்பலில் தேடு.

- ஹாலந்து பழமொழி