ஒரு நல்ல விருந்தினனுக்கு அடையாளம் 
அவன் எப்பொழுது இடத்தை  
காலி செய்ய வேண்டும் என்று 
தெரிந்து வைத்திருப்பதே.

- இளவரசர் பிலிப்