பெண்ணை விட நாய் புத்திசாலி 
ஏனென்றால் அது தன் எஜமானைப் பார்த்து 
குறைப்பதில்லை.

-நிகோலஸ் பொய்லி