சான்றோர் பிழையைத்தான் வெறுப்பர்; 
பிழை செய்தோனை வெறுக்க மாட்டார்.

- ஷிண்டோ