மகிழ்ச்சி தான் 
வாழ்விற்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் 
ஒரே ஆதாரம்.
மகிழ்ச்சி இல்லாது போனால் 
வாழ்க்கை மதிகெட்ட வருந்தத் தக்க 
சோதனை முயற்சி ஆகிவிடும்.

-எல்பேர்ட் ஹப்பர்ட்