இறப்பு என்பது 
ஒவ்வொருவரும் கட்டாயம் 
கொடுத்தே தீரவேண்டிய தவிர்க்க முடியாத 
கடன் ஆகும்.

-ஜப்பானிய பழமொழி