நன்மை எப்போதுமே நல்ல வைத்தியன்; 
ஆனால் தீமை  சில நேரங்களில் 
அதை விட வலுவான வைத்தியன்.

- எமெர்சன்