நாம் அறிந்திருப்பதையும் 
அறிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதையும் 
அறிந்து கொள்வதே உண்மையான அறிவு.

-டால்ஸ்டாய்