கடனாகக் கொடுப்பதைக் காட்டிலும் 
இனாமாகக் கொடுப்பது நல்லது.
இரண்டும் ஒரே செலவுதான். 

- பிலிப் கிப்ஸ்