நல்லொழுக்கம் இல்லாதவனை 
வேதங்கள் புனிதமாக்கி விடாது.

-வசிஷ்டர்