முட்டாள்கள் மத்தியில் ஒரு அறிவாளி இருப்பது 
பார்வையற்றவர்கள் மத்தியில் ஒரு அழகிய இளம்பெண் 
இருப்பது போலாகும்.

- இமாம் ச. அதி.