கடந்த கால நினைவலைகள் 
மனிதனை அறிவாளி ஆக்குவதில்லை;
வருங்காலம் பற்றிய பொறுப்புணர்ச்சியே 
அறிவாளிக்கு அடையாளம்.

- பெர்னாரட்ஷா