நீங்கள் கொடுப்பது 
மணலில் எழுதப்படும்;
நீங்கள் பெறுவது 
இரும்பில் எழுதப்படும்.

- ஜெர்மன் பழமொழி