பிடிவாதமுள்ள மனிதர்களுக்கு  
அவர்கள் அடையும் கஷ்ட நஷ்டங்களே 
ஆசிரியர்கள்.

- ஷேக்ஸ்பியர்