மனித சுபாவம் மிகவும் அற்புதமானது;
ஆயிரம் நன்மைகள் செய்துவிட்டு 
ஒரு தீமை செய்தால் போதும் 
ஆயிரமும் தீமை தான்.

-மாட்ரிக்