தேவைக்கும் ஆசைக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
சோத்துக்கும் சொத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான்.