எந்தக் கண்ணாடியும் ஒரு பெண் அழகில்லை என்று அவளுக்கு சொல்லியதில்லை.

-பிரான்ஸ் பழமொழி