நாம் பெரிய மனிதர்களாக வேண்டும் என்ற அவசர முயற்சியில் சின்ன மனிதர்களாகிவிடுகிறோம்.

- ஸ்டான்லி ஜோன்ஸ்