அது அவரது தனிப்பட்ட கருத்து என ஒதுக்குகிறோம், ஆனால் உலகத்தில் எந்த சீர்திருத்தமும் முதலில் ஒரு தனிப்பட்ட நபரின் கருத்தாகத்தான் இருக்கும்.

- எமெர்சன்