தவறு செய்யாத மனிதன் இல்லை, ஆனால் முட்டாள்கள் அதை பிடிவாதமாக பிடித்துக்கொண்டே இருப்பார்கள்.

-எமெர்சன்