கோபத்தோடு எழுகிறவன் நட்டத்தோடு உட்காருவான். - பெரியார்