எதையும் யாரும் இன்னொருவருக்கு கொடுத்து விட முடியும் ஆனால் இந்த நிம்மதியை மட்டும் மனிதன் தன்னிடமிருந்தே தான் பெற்றுக்கொள்ளமுடியும்.

- கவிஞர் கண்ணதாசன்