நீங்கள் எந்த வார்த்தையை அடிக்கடி சொல்லுகிறீர்களோ அந்த வார்த்தை ஒரு நாள் உங்கள் வாழ்வில் உண்மையாகப் பலித்தே விடும். எனவே நம்பிக்கையுடன் வெற்றி வெற்றி என்று சொல்லுங்கள்.

- மாவீரன் நெப்போலியன்