நீங்கள் எந்த வார்த்தையை 
அடிக்கடி சொல்லுகிறீர்களோ 
அந்த வார்த்தை ஒரு நாள் 
உங்கள் வாழ்வில் உண்மையாகப் 
பலித்தே விடும். 
எனவே நம்பிக்கையுடன் 
வெற்றி வெற்றி என்று சொல்லுங்கள்.

- மாவீரன் நெப்போலியன்