கடமை தான் விதியை நிர்ணயிக்கிறது.

-இங்கிலாந்து பழமொழி