நல்ல ஆட்டக்காரனுக்கு எப்போதும் பந்து கிடைக்கும்.

-பிரெஞ்சுப் பழமொழி