உறுதியுடன் இருங்கள் அதற்கு மேலாகத் தூய்மையாகவும் முழு அளவில் அக்கறை உள்ளவராகவும் இருங்கள்.

- சுவாமி விவேகானந்தர்