கற்பிப்பதன் ரகசியம் மாணவனுக்கு மதிப்பளிப்பதில் இருக்கிறது.

-எமர்சன்