ஒரேயடியாக உச்சிக்குப் போகவேண்டும் என்ற முயற்சிதான்
உலகின் பெரும் துன்பங்களுக்குக் காரணமாக அமைகிறது.

-காபட்